- Pasteur hỗ trợ cung cấp hồ sơ thanh toán bảo hiểm cho khách hàng đến khám tại Pasteur, bao gồm các nhà bảo hiểm trong và ngoài nước ( tiếng việt và tiếng Anh)